നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ പുലി നായകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…!

0

നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ പുലി നായകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…! ജനവാസ മേഖലകളിൽ പ്രിത്യേകിച്ചും വനയൊര മേഖലകളിൽ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പുലി ഇറങ്ങി കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശനം ഒക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതിന് ഇടയവരുണ്ട്. പുലി ഇറങ്ങി അത്രയും കാലം വളർത്തി വന്നിരുന്ന ആടുകളെയും, പശുക്കളെയും ഒക്കെ തിന്നു പോകുന്ന സംഭവം ഒക്കെ മിക്യപ്പോഴും നമ്മൾ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ വഴി കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. അതും നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ പുലിയുടെ ആക്രണമണം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നായകളുടെ കാഴ്ച..

പുലികൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ മാത്രം അല്ല ഇത്തരത്തിൽ അക്രമിക്കാറുള്ളത്. വയ ജന വാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് ജനങ്ങളെയും കൊന്നു തിന്നുന്ന വളരെ അധികം പേടി പെടുത്തുന്ന സമ്ബങ്ങൾ വരെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ പുലികളുടെ അത് പോകുമ്പോൾ വളരെ അധികം ജകൃത പാലിക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ പുലിയുടെ ആക്രണമണം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നാട്ടിൽ ഉള്ള കുറച്ചു വളർത്തു നായകളും അത് പോലെ തന്നെ തെരുവ് നായകളുടെ കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.