വന്യ ജീവികളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണം….

0

വന്യ ജീവികളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണം…. വന്യ ജീവികൾ ഇത് പോലെ മനുഷ്യൻ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ മുന്നേ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കടുവ, പുലി, ആന എന്നീ ജീവികൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ജന വാസ മേഖലകളിൽ ഒക്കെ ഇറങ്ങി കൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള മനുഷ്യരെയും അത് പോലെ തന്നെ മന്സുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കൃഷിയും അവർ വളർത്തുന്ന ജീവികളെയും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ അക്രമിക്കാറുള്ളത് പതിവായി മാറിയിരിക്കുക ആണ്. ആനയെയും പുലിയെയും ഒക്കെ പിടികൂടാൻ ആയി വളരെ അധികം പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. കാര്യം ഇവയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാവുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് എന്നതാണ് സത്യം.

ആന, പുലി, കടുവ, കരടി എന്നെ മൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ സിംഹങ്ങൾ ഒക്കെ ആദ്യാമായിട്ട് ആയിയ്ക്കും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ് കാണാൻ ആയി സാധിക്കുക. ഒരു വലിയ ഭീകരൻ ആയ സിംഹം ഉള്പടെ വരുന്ന വന്യ മൃഗങ്ങൾ ജനവാസമേഖലയിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.