ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ചു വന്യമൃഗ കാഴ്ചകൾ….!

0

ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ചു വന്യമൃഗ കാഴ്ചകൾ….! വന്യ മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരും ആയി ഒരിക്കലും ഇണങ്ങാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവ ആണ് എന്നതിൽ യാതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള സംശയവും വേണ്ട. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വന്യ മൃഗങ്ങൾ ഒക്കെ മനുഷ്യരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വന്നു ആക്രമിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയി ഉണ്ടായിട്ടും ഉണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് സിംഹം പുലി, കടുവ പോലെ ഉള്ള വലിയ അപകടകാരി ആയ മൃഗങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ആരും തന്നെ പോകാത്തത്.

എന്നാൽ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ അധികം വ്യത്യാസം ആണ് എന്നത് എല്ലാവരെയും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. അത് എങ്ങിനെ ആണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ ഭീകരന്മാർ ആയ വന്യ മൃഗങ്ങൾ ഒക്കെ മനുഷ്യരോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വളരെ സൗഹാർദപരം ആയ കാഴ്ചകൾ ആണ് കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. അതിൽ മനുഷ്യരോട് ഇണങ്ങി നില്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഭീകരന്മാർ ആയ സിംഹം പുലി, കടുവ പോലെ ഉള്ള മൃഗങ്ങളും മറ്റു അപൂർവമായി മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷികളും ആണ്. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ..

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.