ഇതുപോലെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന കാര്യം വിചിത്രമാണ്.

ഇതുപോലെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന കാര്യം വിചിത്രമാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പടെ വരുന്ന എല്ലാ…

ഒരു കോടി കൊടുത്തിട്ടും കമ്പി കുറച്ചു മാത്രം ഉപോയോഗിച്ചുള്ള പാലം പണി നാട്ടുകാർ…

ഒരു കോടി കൊടുത്തിട്ടും കമ്പി കുറച്ചു മാത്രം ഉപോയോഗിച്ചുള്ള പാലം പണി നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു...! കെട്ടിടം പണിയിലും പാലം…

കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആനകളെ കുത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഗോകുലിൻ്റെ കഥ…!

കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആനകളെ കുത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഗോകുലിൻ്റെ കഥ...! ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പാപ്പാന്മാരെയും അത്…