അടുക്കളയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അണലിയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…!

അടുക്കളയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അണലിയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…! എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഒരു ഭീകര വലുപ്പം വരുന്ന അണലിയെ കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് അതിനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ആണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക പൊതുവെ വീടിനുള്ളിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പാമ്പ് ആണ് അണലികൾ. ഇവ മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഒ ക്കെ സ്വര്യവിഹാരത്തിനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്നത് ആളനക്കം തീരെ ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങൾ ആണ്.

രാജവെമ്പാല മൂർഖൻ ഇനീ പാമ്പുകൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പ് ആണ് അണലി. അണലിയുടെ പ്രിത്യേകത എന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കടിയോ മറ്റോ ഏറ്റാൽ ആ വ്യക്തി ഉടൻ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കും എന്നത് തന്ന ഏതാണ്. ഇത് മറ്റുള്ള പാമ്പുകൾ പോലെ വേഗതയിൽ ഓടി പോകുന്ന ഒരു പാമ്പ് അല്ല. ഇവയുടെ സ്പീഡ് വളരെ അധികം കുറവാണു. അതുപോലെ വളരെ അധികം അപകടകാരിയായ ഒരു അണലിയെ ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനതിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *