ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മൃഗങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ….?

ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മൃഗങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ….? മൃഗങ്ങളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. കൂടുതൽ ആയും ആളുകൾ വളർത്താൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നായയെയും പൂച്ചയേയും ഒക്കെ ആണ്. കാരണം നായയും പൂച്ചയും ഒക്കെ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയും മനുഷ്യരോട് ഇണങ്ങുന്ന മനുഷ്യർ എന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ സ്ഥിതി ശരിക്കും മറിച്ചാണ് എന്ന് മാത്രം. അതിവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും ഒരിക്കൽ പോലും വളർത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ആരും വിചാരിച്ചു കാണില്ല.

അത്രയും അതികം അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചതന്നെ ആവും അത്. പൊതുവെ മൃഗശാലയിലും മറ്റും ജോലിചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓരോ മൃഗത്തിന്റെ പരിപാലനവും ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തികളും ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആരും മ്യങ്ങൾ ആയി കൂടുതൽ ഒന്നും ഇടപഴകി അവരെ പെറ്റ് ആയി കാണാറൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള നമ്മൾ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത മൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ സ്വന്തം പെറ്റ് ആയി കാണുകയും ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു മൃഗങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *