എത്ര കടുത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാം…

എത്ര കടുത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാം…! ചുമ ഉണ്ടാകുന്നതിനു ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള കഫം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കഫം എങ്ങിനെ ഒക്കെ അലിയിച്ചു കളയുന്നു അതിനു അനുസരിച്ചു നിങ്ങളുടെ എത്ര വലിയ ചുമയും ഉടനടി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കഫം കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ആയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിയിലെ പല അവയവങ്ങളും പറ്റി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ശ്വാസ തടസം ചുമ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ വഴി വച്ചേക്കും.

 

ഇത്തരത്തിൽ കാല കാലങ്ങൾ ആയി കെട്ടി കിടന്നിരുന്ന കഫം മൂർച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ടി.ബി പോലുള്ള മാരക അസുഖങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ വഴി വച്ചേക്കാം. അത്തരത്തിൽ എത്ര കാലങ്ങൾ ആയി കെട്ടി കിടന്നിരുന്ന കഫവും പെട്ടന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലിയിച്ചു കളയുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള കുറച്ചു ആയുർവേദ ഒറ്റ മൂളി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ പാനീയം കുടിച്ചു കൊണ്ട്. വീഡിയോ കൃത്യമായി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *