ഒരു വയസുള്ളക്കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുനായയുടെ അടുത്ത് ആക്കി തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച…!

ഒരു വയസുള്ളക്കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുനായയുടെ അടുത്ത് ആക്കി തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച…! എന്നാലും ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ നായയുടെ അടുത്ത് ആക്കി പുറത്തു പോയ സ്ത്രീയുടെ മനക്കട്ടി ഒന്ന് സമ്മതിക്കുക തന്നെ വേണം. നായകൾ വളരെ അധികം സ്നേഹമുള്ള ഒരു വർഗം ആണ് എന്നത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഭീകര സ്വഭാവം കാഴ്ചവയ്ക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തം യജമാനനോ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുടുംബത്തെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാനോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നായ ഒരു ദയയും കൂടാതെ ആ അക്രമകാരികൾ കീഴടക്കും.

അന്നം കൊടുക്കുന്നവനോട് വളരെ അധികം ദയയുള്ള ഒരു വർഗം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നായകൾ. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ ചില സമയത് ഒക്കെ നായകൾ അവരുടെ തനി സ്വരൂപം പുറത്തെടുക്കരും ഉണ്ട്. വീട്ടുകാരിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചിലരെ അനുസരിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും അതുപോലെ തക്കം കിട്ടിയാൽ അവരെ കടിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന നായകളും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടു കൂടെ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വയസുമാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുനായയുടെ അടുത്താക്കി തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച കണ്ടോ…! വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *