കരടി ആ കുട്ടിയെ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ…!

കരടി ആ കുട്ടിയെ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ…! കരടികളെ പൊതുവെ കാണുക ഉൾക്കാടുകളിൽ മറ്റും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അതികം പേടിക്കേണ്ട ഒരു ജീവി ആയിത്തന്നെ കരടികളെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇവ മനുഷ്യരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വിടുകയും ഇല്ല. എത്ര ഓടി രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും പിന്നാലെ വന്നു ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ കരടി മാംസം കഴിക്കില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള വന്യ ജീവികളെ പോലെ ആരെയും കൊന്നു തിന്നുക ഇഷ്ടമല്ല. ഇവർ പൊതുവെ തേനും അതുപോലെ ചെറിയ പ്രാണി പുഴു, മൂപ്പെത്താത്ത മുളംതണ്ട് എന്നിവയൊക്കെ ആണ് ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്.

എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇവ മന്സുധ്യാരെ കണ്ടാൽ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ വളരെ അതികം അപകടകാരി ആയ കരടിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഊഹിച്ചാൽ പോരെ. എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ്. കുട്ടിയുമായി ആ കരടി സൗഹൃദത്തിൽ ആകുന്ന കാഴ്ച. എല്ലാവരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ കുറച്ചു വന്യ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് സൗഹൃദത്തിൽ ആകുന്ന മനോഹരമായ കുറച്ചു കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *