കോഴിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും മുട്ടയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പൂച്ചയ്ക്ക് കിട്ടിയപണി….!

കോഴിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും മുട്ടയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പൂച്ചയ്ക്ക് കിട്ടിയപണി….! കോഴി മുട്ടയിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനു മുകളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം അടയിരിക്കുന്നത് കാണാം.. അങ്ങനെ അതായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ചില കോഴികൾ മുട്ട ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്തക്ക് ചെല്ലാനോ അതുപോലെ ആ മുട്ട എടുക്കാനോ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്കും സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടെ ആണ് അവർ ആ മുട്ടകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അത് വിരിയിരിച്ചെടുക്കുന്നതും. അതുപോരെ ഒരു ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന കോഴി കൂട്ടിൽ നിന്നും മുട്ടയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പൂച്ചയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…

ആ പൂച്ചയും അതെ ഫാമിൽ വളർത്തുന്നത് തന്നെ ആണ്. കോഴി കൂടി തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനകത്തു തള്ള കോഴി ഇല്ല എന്ന് കരുതി മുട്ട എടുക്കാൻ പോയതാണ് ആ പൂച്ച. പിന്നീടാണ് തള്ള കോഴി ആ മുട്ടയുടെ മേൽ അടയിരിക്കുകയാണ് എന്നറിഞ്ഞത്. എന്നിട്ടും ശ്രമം കൈവിട്ടില്ല. പൂച്ച അതിനുള്ളിലൂടെ കൈ ഇട്ടു കൊണ്ട് മുട്ട എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട കോഴി പൂച്ചയെ ചെയ്ത കാഴ്ച കണ്ടോ.. ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *