തന്റെ യജമാനനെ കൊണ്ടുപോയ ആംബുലൻസിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രി വരെ ഓടി ഒരു നായ…!

തന്റെ യജമാനനെ കൊണ്ടുപോയ ആംബുലൻസിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രി വരെ ഓടി ഒരു നായ…! ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ള ഒരു വർഗം നയാ ആണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഡിയോകളും മറ്റും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മിഡിൽ വഴി ദിനം പ്രതി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ സ്വന്തം യജമാനന് അസുഗം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ട് പോകുന്നതിനിടെ ആ നായയും ആ ആംബുലൻസിനു പിന്നാലെ ഓടിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഇപ്പോൾ വയറിൽ ആണ്.

അന്നം കൊടുക്കുന്നവനോട് വളരെ അധികം ദയയുള്ള ഒരു വർഗം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവി തന്നെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നായകൾ. അത് തെളിയിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും ഉണ്ട്. ആര് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നായ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാണ്. ഇവിടെ സ്വന്തം യജമാനന് അസുഗം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ട് പോകുന്നതിനിടെ ആ നായയും ആ ആംബുലൻസിനു പിന്നാലെ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് kaanuvan സാധിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *