നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പുളിച്ച് തികട്ടൽ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാം….!

നെഞ്ചെരിച്ചിൽ പുളിച്ച് തികട്ടൽ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാം….! ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തങ്ങൾ നടക്കാത്തത് മൂലം അനുഭവ പെടുന്ന ഒരു പ്രശനം ആണ് ഗ്യാസും അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദഹന പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനും നിങ്ങള്ടെ കുടവയർ എളുപ്പപത്തിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഒരു അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധികുനന്തന്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ ദഹിക്കണം എന്നില്ല.

ചിലത് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുകയും പിന്നീട് കുറെ അതികം സമയം എടുത്ത് ദഹിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശരീരം പല തരത്തിൽ ഉള്ള എന്സൈമുകളും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം ആയി ശരീരത്തിൽ ഗ്യാസ് വന്നു അടിഞ്ഞു കൂടുതണിനു കാരണം ആകും. ഇത്തരത്തിൽ ദിവസവും ദഹനത്തിന് തടസം സംഭവിക്കുക ആണ് എങ്കിൽ അത് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള അസിഡിറ്റി, അൾസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വയറും കുറയാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ആണ് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *