പശുവിന്റെ തല പത്രത്തിൽപെട്ടു പോയപ്പോൾ….!

പശുവിന്റെ തല പത്രത്തിൽപെട്ടു പോയപ്പോൾ….! ഇവിടെ ഒരു കുറച്ചു മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ മണ്ടത്തരം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൂട്ടിയ കുറച്ചു രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഒരു മൃഗം അത് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ അത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ മറ്റോ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ രസകരം ആയിരിക്കും. അത് എങ്ങിനെ എന്ന് വച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ അധികം കുസൃതികളും ഇവർ കാണിച്ചു എന്നിരിക്കും. അതിനു ഉദാഹരണം ആയ കുറച്ചു വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആടുകളെയും പശുക്കളെയും ഒക്കെ വളർത്തിയിരുന്ന വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വീടുകളിൽ ഒരു പശുക്കുട്ടി യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയോ ഒക്കെ ജന്മമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആ കുട്ടികൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കുസൃതികൾ. ഇത് ആടിന്റേയും പശുവിനെയും കാര്യത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല. മറിച് ഏതൊരു ജീവി പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണ് കുസൃതികൾ കാണിക്കുക. അത്തരത്തിൽ കുറച്ചു ജീവികൾ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ ചിരി വന്നു പോകും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

https://youtu.be/tkEWaoqlQMA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *