പ്രകൃതിയിൽ രൂപപ്പെട്ട അപൂർവ പ്രതിഭാസം …!

പ്രകൃതിയിൽ രൂപപ്പെട്ട അപൂർവ പ്രതിഭാസം …! ആകാശത്തു നിന്നും മഴ പെയ്യുമ്പോളും മറ്റും വലിയ തോതിൽ ഉള്ള മീനുകളും അതുപോലെ തന്നേണ് ഐസ് ഒക്കെ താഴേക്ക് വന്നു പതിക്കുന്നത് ആയി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം അത്ഭുത പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു പതിച്ച സംഭവങ്ങൾ കണ്ടോ. പൊതുവെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഐസ് വീഴുന്നതിനു ആലിപ്പഴ വര്ഷം എന്നൊക്കെ ആണ് പറയാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉളള ആലിപ്പഴം എല്ലാം താഴേക്ക് വീഴുന്നത് മഴയോട് ഒപ്പം മാത്രം ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. വെയിൽ ഉള്ള സമയത്തും ആലിപ്പഴം തനിയെ വീഴുന്ന അപൂർവ പ്രതിഭാസം.

ഇത്തരതിൽ ഒരുപാട് മുകളിൽ നിന്നും ഒരു കല്ല് തലയിൽ വന്നു വീഴുന്ന വേദനയുടെയും ആഗതത്തോടെയും ഒക്കെ ആണ് ആളിപ്പഴവും വന്നു വീഴാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വീഴുന്ന സമയത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടിയെന്നും വരം. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം അത്ഭുത പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ആകാശത്തു നിന്നും വന്നു പതിച്ച കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *