മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം…! മനസ്സലിയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച

മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം…! മനസ്സലിയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച. വളരെ അതികം കൗതുകം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ആയിരുന്നു അത്. അതും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വന പാതയിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേഴമാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന രീതിയിൽ വന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് ആ ഫോട്ടോ ഗ്രാഫറും ആയി കൂട്ട് കൂടുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച ആ റോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു യാത്രക്കാരെയും വളരെ അത്ഭുതപെടുത്തിയിരിക്കുക ആണ്.

മനുഷ്യരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിൽ കൂടുതൽ ആയും പൂച്ച നായ പോലുള്ള ജീവികൾ ആകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ജീവികളെ കൂടുതൽ ആയും ആളുകൾ വീടുകളിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ പൂച്ചകളെയും നായകളെ പോലും മനുഷ്യരോട് മറ്റുള്ള ജീവികളും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ മനസിലാകും. ഇതിൽ വന്യ മൃഗങ്ങൾ ഉള്പടെ ഉള്ള ഒട്ടനവധി മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ യജമാനൻ മാറോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളലിഞ്ഞു പോകും. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *