ലോകം നടുങ്ങിയ കെട്ടിട അപകടം (വീഡിയോ)

പല തരത്തിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ വാഹന അപകടങ്ങൾ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിടം തകർന്നു വീഴുന്ന സംഭവം.

ലോകത്തെ തന്നെ നടക്കുകിയ ഒരു വലിയ ദുരന്ധം നിറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു അത്. നിരവധി പേരെ ആപത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ട ഒരു ദിനം. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കു. വീഡിയോ

We’ve seen many kinds of accidents. The most we have seen on social media is probably vehicle accidents. But here is the incident of a building collapse. It was a great tragedy that happened in the world. On the Day when many were thrown into dire dire, There have been many such tragedies, and look at some of them. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.