ലോകത്തിലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ബീഡുകളിൽ ഉള്ള പൂച്ചകൾ…!

ലോകത്തിലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ബീഡുകളിൽ ഉള്ള പൂച്ചകൾ…! നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള പൂച്ചകളെ പോലെ ആല്ല ഇവർ. ഇവർക്ക് സാധാരണ പൂച്ചകളെക്കാൾ ഏറെ വിലയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ്. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള കുറച്ചു വ്യത്യസ്തമായ ബ്രീഡിൽ ഉള്ള പൂച്ചകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതും സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള പൂച്ചകളുടെക്കൽ വ്യത്യസ്തമായ ശരീര പ്രകൃതിയോട് കൂടി ഒരു പൂച്ച.

പൊതുവെ നാട്ടിലെ പൂച്ചകൾക്ക് എല്ലാം വെള്ള നിറമോ കറുപ്പ് നിറമോ ചാര നിറമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഇടകർന്ന നിറമോ മറ്റും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ലോകത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ഉള്ള ജീവികൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്തരം ജീവികളെ എല്ലാം വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അത്തരത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ അധികം വ്യത്യസ്തമായ ബ്രീഡുകളോട് കൂടിയ മറ്റുള്ള പൂച്ചകളെക്കാളും ഒക്കെ വളരെ അതികം വിലപിടിപ്പുള്ള പൂച്ചകളുടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമാർന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *