വിശന്നുവലഞ്ഞു എല്ലുംതോലായ പട്ടിക്ക് ഭക്ഷണംകൊടുത്തപ്പോൾ…!

വിശന്നുവലഞ്ഞു എല്ലുംതോലായ പട്ടിക്ക് ഭക്ഷണംകൊടുത്തപ്പോൾ…! തെരുവിൽ കഴിയുന്ന ഒട്ടു മിക്യ മൃഗങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ ആണ്. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതലും തെരുവ് വയ്ക്കൽ ആവും. അത്തരത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ എല്ലുംതോലും ആയി മാറിയ ഒരു തെരുവ് നായക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ മുഖത്തു മനുഷ്യനോട് നന്ദി കാണിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ ആയാലും മനസൊന്നു അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു.

അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് ജീവികൾ ഇന്നും മനുഷ്യന്റെ സഹായം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം വിഷമം തോന്നി പോകുന്ന കുറച്ചു കാഴ്ചകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതിൽ ഓരോ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട ജീവികൾ ഉള്പടെ ഉള്ളവ നിങ്ങൾക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽപെട്ടു കിടക്കുന്ന ജീവികളെ ഇവരെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ രക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ജീവൻ തന്നെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനു കാരണം ആയി മാറിയെന്നു. കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *