സ്രാവുകളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണം….!

സ്രാവുകളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണം….! കടലിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരി ആയ ഒരു ജീവി ആണ് സ്രാവുകൾ. അത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ പെട്ടന്നൊന്നും സ്രാവുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾക്കും വന്നു ചെന്ന് നില്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്രാവുകൾ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത് ആര് വന്നു മുന്നിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ കഥ തീർന്നത് തന്നെ. പൊതുവെ കടലിലെ മൽസ്യങ്ങള ഭക്ഷണമാകുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ സ്രാവുകൾ സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട മീനുകളെ തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത്രയും അതികം അപകടകാരി ആണ് അത്തരത്തിൽ സ്രാവുകൾ.

സ്രാവുകളെ മറ്റു മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ അതികം എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഇവയുടെ കൂർത്ത മുഖവും, ആരെയും കടിച്ചു കഴനങ്ങൾ ആക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മീനുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കട്ടിയുള്ള വാലും മുതുകില് ഫിൻ ഒക്കെ സ്രാവിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കടലിന്റെ നടുവിൽ എങ്ങാനും ആരെങ്കിലും പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്രാവുകൾ വന്നിട്ടാവും ആദ്യം ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് തീർച്ച. അത്തരത്തിൽ ആരെ കണ്ടാലും ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്രാവുകളുടെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *