സ്റ്റാഫ് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന സമയത് മാനേജർ ചെയ്തത് കണ്ടോ….!

സ്റ്റാഫ് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന സമയത് മാനേജർ ചെയ്തത് കണ്ടോ….! ജോലി സ്ഥലത്തു പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ വിഭാഗം തന്നെ ആണ്. അത് ജോലി സ്ഥലത്തായാലും പൊതു വഴിയിൽ ആയാലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നായാലും ശെരി. ഒരുപാട് അതികം പീഡനങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് എന്ന കണക്കിന് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

 

അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുപോലെ ജോലി സ്ഥലത്തു പോലും സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതർ അല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതും മറ്റു സ്റ്റാഫുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത് മാനേജരുടെ റൂമിലേക്ക് ഒരു ഫീമെയിൽ സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ആ പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറി ആ പെൺകുട്ടിയെ കയറിപിടിക്കുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതിന്റെ വളരെ അധികം ദേഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ സഹതാപവും തോന്നുന്ന കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *