ഒരേ സമയം രണ്ട് മൂർഖനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ (വീഡിയോ)

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. വിഷമുള്ളതും, ഇല്ലാത്തതുമാണ് നിരവധി ഇനങ്ങളിൽ പെട്ട പാമ്പുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും, പലപ്പോഴും നമ്മൾ മന്സുധ്യാരുടെ മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കുന്നത് വിഷമുള്ള പാമ്പുകളാണ്.

ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും മറ്റു പല ജീവികൾക്ക് പാമ്പുകൾ അപകടകാരികളാണ് മാറാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ നാട്ടുകാരെ ഭയത്തിലാഴ്ത്തിയ രണ്ട് മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ പിടികൂടുന്നത് കണ്ടുനോക്കു.. അതി സാഹസികമായി പിടികൂടുന്ന വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു…

The snake is one of the most dangerous creatures in the world. Although there are many species of snakes in our Kerala that are poisonous and non-toxic, we often lead to the death of mansuya. Sometimes we become dangerous to humans, animals and many other animals. Here, watch the two cobras catching the snakes that frightened the people. Watch the video of the adventurous catching…

Leave a Reply

Your email address will not be published.