വിതക്തമായ മോഷണം എണ്ണയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ്…..!

വിതക്തമായ മോഷണം എണ്ണയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ്…..! മോഷണം ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്രയും വിതക്തമായ പ്ലാനോട് കൂടെ മോഷണം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച മുന്ബെങ്ങും കണ്ടു കാണില്ല. അതും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനറിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ആണ് മോഷണം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പിന് ഇരയാവാതെ നോക്കേണ്ടത് വളരെ അധികം അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. ഇതുപോലെ നാളെ നിങൾ വേണ്ടമെങ്കിൽ പറ്റിക്കപെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.

 

മൂന്നു ചെറുപ്പക്കാർ ആണ് ഇവിടെ മോഷണം നടത്തുന്നത്. കണ്ടാൽ വളരെ മാന്യന്മാർ ആയ മൂന്നു ചെറുപ്പക്കാർ. അതിൽ ഒരാൾ ആ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പിൻവശത്തുള്ള വേലിക്കപ്പുറത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടു പേര് ഈ സ്ത്രീയുടെ മുന്നിലായി ചുറ്റി പറ്റി നിൽക്കുകയും ഒരു അവസരം കിട്ടിയ നേരത്ത ആ സ്ത്രീയെ അവിടുന്നു മാറ്റുകയും അതിൽ ഒരു പയ്യൻ ബാഗ് വിധക്തമായി എടുത്തു കൊണ്ട് വേലിയുടെ അപ്പുറത് നിന്നിരുന്ന പയ്യന്റെ കൈയിൽ കൊടുക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ അവർ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്തു. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *