റോഡിൽ മരണത്തിന്റെവക്കിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു മാനിനെ രക്ഷിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…!

റോഡിൽ മരണത്തിന്റെവക്കിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു മാനിനെ രക്ഷിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…! കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള യാത്രകൾ പലപ്പോഴുണ് മനുഷ്യന് വളരെ അധികം ഉല്ലാസം തരുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് എങ്കിലും അതിലൂടെ മൃഗങ്ങളോ മറ്റോ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ദേഹത്തെങ്ങാനും വാഹനങ്ങൾ തട്ടിക്കഴിൽ വളരെ അധികം ക്രിമിനൽ കുറ്റം ആണ്. അങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടെ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് റോഡിൽ നിന്നും മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു മാനിനെകിട്ടിയതിന്റെ തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ആണ് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. പൊതുവെ കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്.

കാരണം പല തരത്തിൽ ഉള്ള വന്യ മൃഗങ്ങളും അത് വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. അത് കാണാതെ അവരുടെ ദേഹത്ത് എങ്ങാനും വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ കേസ് ആകും എന്ന് മാത്രമല്ല കുറെ കാലം അകത്തു കിടക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ കാട്ടാന കാട്ടുപോത് പോലുള്ള ജീവികളുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകും എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആകും. അങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടെ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് റോഡിൽ നിന്നും മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു മാനിനെകിട്ടിയതിന്റെ തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *