ചെളിക്കുണ്ടിൽ വീണ ആനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്….!

ചെളിക്കുണ്ടിൽ വീണ ആനയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്….! ഒരു കാട്ടാന കാട്ടിലൂടെ നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ ഒരു ചെളിക്കുണ്ടിൽ വീണു താഴ്ന്നു പോവുക ഉണ്ടായി. ആ ആനയുടെ തലയും അതുപോലെ തന്നെ തുമ്പികയ്യും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ചെളിക്കുണ്ടിൽ പൂണ്ടു പോയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വനപാലകർ ആ കാഴ്ച കണ്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ചില്പ്പോൾ ആനയുടെ ശരീരം മൊത്തമായി ചെളികുണ്ടി താഴ്ന്നു പോയെന്നു. പൊതുവെ കട്ടിൽ ആർക്കും എത്തി പെടാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒറ്റവധി മൃഗങ്ങൾ പെട്ട് പോയാൽ ആരും അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ ഒട്ടവധി മൃഗങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല.

കട്ടിൽ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാം ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ആനയുടെ പതിവില്ലാത്ത ചിഹ്നം വിളി കേട്ടത്. അപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ പന്തികേട് തോന്നി അവിടേക്ക് വനപാലകർ ഓടി ചെന്നപ്പോൾ ആയിരുന്നു ആന ചെളിക്കുണ്ടിൽ വീണു ജീവന് വേണ്ടി പിടയുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. പിണ്ടി ആനയെ ക്രയിൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കിയെടുത്തു ചെളിയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്നതും മറ്റും ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *