അടുക്കളയിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ ഉഗ്ര വിഷമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പ് (വീഡിയോ)

നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ അധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാമ്പാണ് മൂർഖൻ. കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നത് വാവ സുരേഷിനെ വിളിച്ചാലോ എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ വാവ സുരേഷിനെ പോലെ പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി.

അടുക്കളയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ.. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടാനായി സഹായിക്കുകയാണ്. അതി സാഹസികമായി അദ്ദേഹം മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കു. കറിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾക്ക് ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മൂർഖൻ പാമ്പ്. പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യം…

The cobra is a very common snake in our Kerala. If we see a snake anywhere in Kerala, we first think about calling Wawa Suresh. But here’s another person who catches a snake like our Wawa Suresh. When he was called after seeing the snake in the kitchen… He’s coming very quickly and helping to catch the snake. Take a look at the footage of him catching a cobra in a daring manner. The cobra was hiding among the vegetables needed to curry. Capture scene…

Leave a Reply

Your email address will not be published.