വെള്ളനിറത്തോടുകൂടിയ ജിറാഫിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ….!

വെള്ളനിറത്തോടുകൂടിയ ജിറാഫിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ….! ഒരുപാട് കൗതുകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിയാണ് ജിറാഫ് കാരണം ഉയരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മൃഗം തന്നെ ആണ് ജിറാഫ്. മാത്രമല്ല ഇവയുടെ പ്രസവം തന്നെ വളരെ അതികം കൗതുകമേറിയ ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. സാധാരണ ഏതൊരു ജീവി പ്രസവിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് മുട്ട് കുത്തി നിന്ന് ആവും പ്രസവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ജിറാഫ് നേരെ നിന്ന് അത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്നുമാണ് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു താഴെ ഇടുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ കൗതുകം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജിറാഫ് വെള്ള നിറത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ…!

ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. സാധാരണ ഒരു ഓറഞ്ചു കലർന്ന വെള്ള വരികളോട് കൂടെ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജെറാഡ്ഫുകളെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ദേഹാസകാലം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ജിറാഫിനെ ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ ജിറാഫ് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുതല, ഡോൾഫിൻ, കടുവ പോലുള്ള ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ള നിറത്തോഡ് കൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ വെള്ള നിറത്തിൽ കാണപെടുന്നവയെ ആൽബിനോ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്പെടുത്താറുള്ളത്. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *