ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി മനുഷ്യരോട് യാചിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ….!

ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി മനുഷ്യരോട് യാചിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ….! ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തെരുവ് നായകളെ തന്നെ ആവും. തെരുവിൽ കഴിയുന്ന ഒട്ടു മിക്യ മൃഗങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ ആണ്. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഒരു തെരുവ് നായക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ മുഖത്തു മനുഷ്യനോട് നന്ദി കാണിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ,

ആരുടെ ആയാലും മനസൊന്നു അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് ജീവികൾ ഇന്നും മനുഷ്യന്റെ സഹായം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ജീവികളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്ന കുറച്ചു നന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരെയും നിങ്ങളക്ക് ഇത് വഴി കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽപെട്ടു കിടക്കുന്ന ജീവികളെ ഇവരെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ രക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ജീവൻ തന്നെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനു കാരണം ആയി മാറിയെന്നു. കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *