ബോക്സ് തലയിൽപെട്ട കരടി മനുഷ്യരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്ന കാഴ്ച….!

ബോക്സ് തലയിൽപെട്ട കരടി മനുഷ്യരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്ന കാഴ്ച….! കരടികളെ വളരെ അധിയകം അപകടകാരികൾ ആയ മൃഗം ആണ് എങ്കിലും ഒരു അപകടം വന്നാൽ സഹായത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യരോട് യാചിക്കും. അത് കാണിച്ചു തരുന്ന ദൃശ്യം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. കരടികളെ പൊതുവെ കാണുക ഉൾക്കാടുകളിൽ മറ്റും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അതികം പേടിക്കേണ്ട ഒരു ജീവി ആയിത്തന്നെ കരടികളെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇവ മനുഷ്യരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വിടുകയും ഇല്ല. എത്ര ഓടി രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും പിന്നാലെ വന്നു ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും.

 

എന്നാൽ കരടി മാംസം കഴിക്കില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള വന്യ ജീവികളെ പോലെ ആരെയും കൊന്നു തിന്നുക ഇഷ്ടമല്ല. ഇവർ പൊതുവെ തേനും അതുപോലെ ചെറിയ പ്രാണി പുഴു, മൂപ്പെത്താത്ത മുളംതണ്ട് എന്നിവയൊക്കെ ആണ് ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇവ മന്സുധ്യാരെ കണ്ടാൽ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ ഒരു കരടിയുടെ തലയിൽ ബോക്സ് കുടുങ്ങിയപ്പോൾ മനുസ്യരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചകണ്ടോ.. അതുപോലെ ഒട്ടനവധി മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥവന്നപോലുള്ള കാഴ്ചകളും ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *