ഇവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ മുന്നിൽ മനുഷ്യൻ വരെ അന്താളിച് പോയി….!

ഇവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ മുന്നിൽ മനുഷ്യൻ വരെ അന്താളിച് പോയി….! ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നും മനുഷ്യൻ തന്നെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം അധിപൻ ആയി മനുഷ്യർ ഇന്നും അടക്കി വാഴുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്ന മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇത്രയും ബുദ്ധിയുണ്ടോ എന്നവ വരെ തോന്നിപോകും. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഇരട്ടി സാമൃത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും.

പൊതുവെ മനുഷ്യനോട് വളരെ അധികം സാമ്യം പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യന്റ പൂർവികർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കുരങ്ങു വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ആർടിപിതിസിനെസ് ഒക്കെ ആണ് ഇതുപോലെ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് വളരെ അധികം അത്ഭുധപെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റു പാടിൽ ഉള്ള കുരങ്ങൻ ഉള്പടെ ഉള്ള മൃഗങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യന്റ ഐ ക്യൂ ലെവലിനേക്കാളും ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *