വലയിൽ കുടുങ്ങിയ കുരങ്ങന്മാരെ പുറത്തെടുത്തണെകിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല….!

വലയിൽ കുടുങ്ങിയ കുരങ്ങന്മാരെ പുറത്തെടുത്തണെകിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല….! കുറച് കുരങ്ങു കുട്ടികൾ ആരും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത് കെട്ടി വച്ച വലയിൽ കുടുങ്ങുകയും അവിടെ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ സാധിക്കാതെ ദിവസങ്ങളോളം വലയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയും ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് വഴി വന്ന കുറച് ആളുകൾ ആണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. കണ്ട ഉടനെ അതന്നെ വല മുറിച്ചു കൊണ്ട് അവർ കുരങ്ങു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തെടുത്തു എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം വിഷമം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. കുരങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം മനുഷ്യനോട് സാമ്യം പുലർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾ തന്നെ ആണ്.

പൊതുവെ മനുഷ്യനോട് വളരെ അധികം സാമ്യം പുലർത്തുന്ന മനുഷ്യന്റ പൂർവികർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കുരങ്ങു വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ആർടിപിതിസിനെസ് ഒക്കെ ആണ് ഇതുപോലെ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവർ ഒരു വലയിൽ കുടുങ്ങി പോയപ്പോൾ സ്വന്തമായി പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അവരുടെ ജീവന് തന്നെ വിനയാക്കി. അത്തരത്തിൽ നടന്ന രക്ഷ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *