ആ സെൽഫി എടുത്തത് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഓര്മയുള്ളു…..!

ആ സെൽഫി എടുത്തത് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഓര്മയുള്ളു…! സെൽഫി എടുക്കാൻ ആയി മാത്രം തന്റെ ജീവന് പോലും ഭീഷിണി ആകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചു ആളുകൾ ഉള്ള ഒരു യുഗത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ആണ് എങ്കിൽ പോലും സെൽഫി ഇല്ലാത്ത ആ പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ ആകില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്കും ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുക ആണ്. അത് ചോറ് വിളമ്പി കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ വരെ അത് എല്ലാവരെയും ഉൾകൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സെൽഫി, എന്തേലും യാത്ര പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സെൽഫി അങ്ങിനെ കുറെ അതികം സെൽഫികൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരാൾക്കും ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആണ് സെൽഫി എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ അപകടം വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫി അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മലയുടെ മണ്ടയിൽ കയറി ഇരുന്നു കൊണ്ട് അപകടമാവിധം ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്ന പലരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ കുറച്ചു ആളുകൾ അവരുടെ ജീവൻ പണയം വച്ച് കൊണ്ട് എടുത്ത സെൽഫികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *