ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷികൾ….!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷികൾ….! ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷി ആണ് എന്നത് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഒട്ടക പക്ഷിക്ക് പറക്കുവാൻ ഉള്ള കഴിവില്ല. എന്നാൽ പറക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതും ഒരു ആളെ വരെ റാഞ്ചി കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള കുറച്ചു പക്ഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഇതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു പരുന്ത് പോലെ ആണ് തോന്നിക്കുക. ഒരു പരുത്തിന്റെ വലുപ്പം എത്ര ത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ഇത് പരുന്തിനേക്കാൾ ഒക്കെ നാല് ഇരട്ടി വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പക്ഷി.

പക്ഷികളുടെ വലുപ്പം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ചു പലപ്പോഴും അതിനു പറക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപെടാറുണ്ട്. അതിനൊരു വലിയ ഉദാഹരണം ആണ് മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ ഉള്ള ഒട്ടക പക്ഷികളും, എമു പോലുള്ള പക്ഷികളും എല്ലാം.. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല. അവയുടെ വലുപ്പവും അതുപോലെ താനെന്ന ശരീര ഭാരവും ഒക്കെ വച്ച് നോക്കിയാൽ അവർ എങ്ങിനെ പറക്കും എന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കൗതുകം തോന്നിപോകും. അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *