പൂളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വിചിത്രമായ ജീവികൾ…!

പൂളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വിചിത്രമായ ജീവികൾ…! വന്യ ജീവികൾ ഉള്പടെയുള്ള മിക്ക്യ ജീവികളെയും ഓരോരുത്തരുടെ പൂളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ കാഴ്ചകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. പൊതുവെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ജീവികൾ ജന വാസ മേഖലയിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കൗതുകം തോന്നിപോകും. അപ്പോൾ ആണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പൂളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൗതുകം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു കരടി പൂളിൽ വന്നു പെട്ടത്. കരടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അപകടം പിടിച്ച ജീവി ആണ് എന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും ചെല്ലുവാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയത് ജലാശയങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരി ആയ ജീവി എന്ന് പറയും വിധം ഒരു മുതലയെ ആണ്. മുതല ആ പൂളിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയാതെ അതിൽ എങ്ങാനും ചാടി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ വളരെ അധികം അപകടകരമായിരിക്കും എന്നത് പറയേണ്ടതിലിലോ. അതിൽ ചാടിയ ആളെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കടച്ചു കീറി കൊല്ലുന്നതിനും കാരണമായെന്ന്. അതുപോലെ പൂളിൽ വന്നുപെട്ട കുറച്ചു വന്യ ജീവികളെ നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *