മീൻ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ മൂർഖനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത്…!

മീൻ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ മൂർഖനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത്…! മീൻ പിടിക്കാൻ ആയി കരയിൽ കയറ്റി ഇട്ടിരുന്ന വല എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആയിരുന്നു ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത്. അതും ഒരു ഉഗ്ര വിഷം വരുന്ന മൂർഖൻ പാമ്പ് ആ വലയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച. മൂർഖൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അപകടകാരിയായ ഒരു പാമ്പ് ആണ് എന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. അത്തരത്തിൽ ഒരു മൂർഖനെ മീൻ വലയിൽ നിന്നും പിടി കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. പൊതുവെ പാമ്പുകളും മറ്റും ആളനക്കം ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ആണ് വസിക്കാറുള്ളത് എന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ്.

 

പാമ്പുകൾ വലയിൽ കുടുങ്ങാതിയതായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതും വളരെ വിഷമുള്ള അപകടകാരിയായ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ മീൻ വലയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടം സംഭവിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *