കാട്ടിലെ അപകടകാരികൾ മനുഷ്യനുമായി സൗഹൃതത്തിലാകുന്ന കാഴ്ച…!

കാട്ടിലെ അപകടകാരികൾ മനുഷ്യനുമായി സൗഹൃതത്തിലാകുന്ന കാഴ്ച…! അതും കരടി പുലി, കടുവ പോലുള്ള വന്യ ജീവികൾ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നി പോകുന്നു അല്ലെ.. മനുഷ്യരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിൽ കൂടുതൽ ആയും പൂച്ച നായ പോലുള്ള ജീവികൾ ആകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ജീവികളെ കൂടുതൽ ആയും ആളുകൾ വീടുകളിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ പൂച്ചകളെയും നായകളെ പോലെ മനുഷ്യരോട് മറ്റുള്ള ജീവികളും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ മനസിലാകും.

ഇതിൽ വന്യ മൃഗങ്ങൾ ഉള്പടെ ഉള്ള ഒട്ടനവധി മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ യജമാനൻ മാറോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളലിഞ്ഞു പോകും. ഇവർ മനുഷ്യരുടെ ദേഹത്തു കയറുന്നത് അവരെ ആക്രമിക്കാനോ അതുപോലെ കൊന്നു തിന്നണോ ഒന്നും അല്ല. സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോലെ ഇവർ മനുഷ്യരുമായി കളിക്കുക ആണ്. അതും കാട്ടിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികൾ ആയ പുലി, കടുവ, കരടി പോലുള്ള കുറച്ചു വന്യ മൃഗങ്ങൾ. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *