ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ പാമ്പ് (വീഡിയോ)

നമ്മൾ മന്സുധ്യാർക്കും, മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ അപകടകാരികളാണ് പാമ്പുകൾ. വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും, സ്വഭാവത്തിലും നിരവധി പാമ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മൂർഖൻ, അണലി, രാജവെമ്പാല, തുടങ്ങിയ പാമ്പുകൾ.

പാമ്പുകളുടെ കടിയേറ്റാൽ മരണം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് പലരും പാമ്പുകളെ ഭയക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉള്ളത്തിലിങ്കാൽ ഏറ്റവും പ്രകടകാരിയായ ചില പാമ്പുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വിചിത്രവും അപകടകാരിയുമായ പാമ്പാണിത്. കൂടുത അറിയാനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

Snakes are equally dangerous to mansudhyars and animals. Though there are many snakes in different shapes and behaviours, the cobra, viper, rajavembala, etc. bring the most in our country. Many people fear snakes only because they are sure of death from the bite of snakes. But there are some of the most visible snakes in the world in our Kerala. It’s such a strange and dangerous snake. Watch the video to know more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.