കാറിന്റെ ഡാഷ്‌കാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ….!

കാറിന്റെ ഡാഷ്‌കാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ….! പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ മിക്ക്യ കാറുകളിലും ഡാഷ് കാം സംവിധാനം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം പണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം മിക്ക്യ ആളുകളും പരിചയപെട്ടു വരുന്നത് എന്നുതന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ ആയി സാധിക്കും. ഡാഷ് കാം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാറിനു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉള്ള ആക്‌സിഡന്റൊ മറ്റോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉള്ള തെറ്റല്ല എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ തെളിവ് സഹിതം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആയി ഡാഷ് കാം കൊണ്ട് സാധിക്കും.

മാത്രമല്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും എല്ലാം സംബവികുനാ തരത്തിൽ ഉള്ള കാഴ്ചകളും നിങ്ങളക്ക് ഡാഷ് കാം വഴി കാണുവാൻ സാധിന്നതാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചു വ്യക്തികളുടെ ഡാഷ് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ഭയപ്പെട്ടു പോകും. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ റോഡപകടങ്ങളും നിങ്ങളക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *