ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത വമ്പൻ അണലിയെ കണ്ടോ…!

ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത വമ്പൻ അണലിയെ കണ്ടോ…! പൊതുവെ വീടിനുള്ളിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം ആയി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പാമ്പ് ആണ് അണലികൾ. ഇവ മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഒക്കെ സ്വര്യവിഹാരത്തിനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്നത് ആളനക്കം തീരെ ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങൾ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഭീകര വലുപ്പം വരുന്ന അണലിയെ കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് അതിനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ആണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. രാജവെമ്പാല മൂർഖൻ ഇനീ പാമ്പുകൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പ് ആണ് അണലി

വലിയുടെ പ്രിത്യേകത എന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കടിയോ മറ്റോ ഏറ്റാൽ ആ വ്യക്തി ഉടൻ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കും എന്നത് തന്ന ഏതാണ്. ഇത് മറ്റുള്ള പാമ്പുകൾ പോലെ വേഗതയിൽ ഓടി പോകുന്ന ഒരു പാമ്പ് അല്ല. ഇവയുടെ സ്പീഡ് വളരെ അധികം കുറവാണു. ഇത് മണ്ണിന്റെ നിറമായാൽ കൊണ്ട് തന്നെ അണലികൾ വഴിയിൽ കിടന്നാലും പെട്ടന്ന് അറിയാതെ അതിന്റെ ദേഹത്തു ചവിട്ടി കടി കൊള്ളാനും സാധ്യത ഏറെ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഭീകര വലുപ്പം വരുന്ന അണലിയെ കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് അതിനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *