ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ള പാമ്പ് (വീഡിയോ)

പാമ്പുകളെ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പ്. വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും വിഷമം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമാണ് നിരവധി പാമ്പുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത്.

മൂർഖൻ, അണലി, രാജവെമ്പാല തുടങ്ങിയ പാമ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷം ഉള്ളതുമായ പാമ്പുകൾ. നമ്മളിൽ പലരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പാമ്പുകൾ. വീഡിയോ

There is no one who does not see snakes. Snake is one of the most common creatures in our Kerala. There are many snakes in our country that are different in appearances and different colors. We have seen snakes like cobras, vipers and rajavempala the most. But here are the most dangerous and most poisonous snakes in the world. Snakes that many of us have never seen before. Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.