ഷൂ ഇടുന്നതിനുമുന്നെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പണികിട്ടും….!

ഷൂ ഇടുന്നതിനുമുന്നെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പണികിട്ടും….! പൊതുവെ പാമ്പുകളും മറ്റും ആളനക്കം ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ആണ് വസിക്കാറുള്ളത് എന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ്. നമ്മൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഒക്കെ ഓരോ സാധങ്ങൾ വച്ച് കൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും അനാകാതെയോ അവിടെ ഒന്നും വൃത്തിയാക്കാതെയോ ഒക്കെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ജന്തു ജീവികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് അവർ പ്രജനനം നടത്തും. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

പണ്ട് മുതെലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ആണ് ഷൂ ഇടുമ്പോൾ വളരെ അധികം സൂക്ഷിക്കണം എന്നത്. കാരണം ഷൂ വളരെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പാദരക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ എനതെകിലും പാമ്പോ ഇല്ലങ്കിൽ വിഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇഴജന്തുക്കൾ വന്നു കയറുന്നതിനു കാരണമാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതും വളരെ വിഷമുള്ള അപകടകാരിയായ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പു ഒരു ഷൂ ന്റെ ഉള്ളില്നിന്നും കണ്ടെത്തി അതിനെ പിടി കൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *