പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയമനുഷ്യർ….!

പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയമനുഷ്യർ….! മനുഷ്യർ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിപരീതമായ രീതിയിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന്തായിരുന്നു. ശാന്തം ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതിൽ ചിലരുടെ അവയവങ്ങൾ പോലും അതായത് നാവ് ഉള്പടെ ഉള്ളവ സർജറി ചെയ്തു രൂപ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നതായും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പൊതുവെ സ്വന്തം മുഖം വിരൂപമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഭംഗിയുള്ളതാക്കാൻ നോക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും.

അതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി പോലുള്ള പല ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളും ഇന്ന് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ മുഖവും ശരീരവും ഒക്കെ വീരകൃതമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സര്ജറി എന്ന ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നി പോകും. മറ്റൊന്ന് ദേഹാസകാലം സ്റ്റേഡ് അടിച്ചും റിങ് മോതിരങ്ങൾ കുത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ശരീരത്തെ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയ കാഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ വിരൊപ്പാനായി സ്വന്തം ശരീരം മാറ്റിയെടുത്ത മനുഷ്യരെ കാണാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *