തടിച്ചു പരന്ന മുതല…!

തടിച്ചു പരന്ന മുതല…! മുതലകൾ പൊതുവെ ഉരുണ്ട ഷേപ്പ് ഇൽ ആണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കന്പോകുന്ന മുതൽ എന്നത് ഒരു പരന്ന മുതലായാണ്. ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു റോഡ് റോളർ കയറി ഇറങ്ങി പരന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ തോന്നി പോകും. അത്രയും അതികം വ്യത്യസ്തത ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുതലയെ കണ്ടെത്തിയത്. മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ശരീരം തിന്നു കൊഴുത്ത രീതിയിൽ ശരീരം വീർത്തു വന്ന കുറച്ചു മൃഗങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അവർ സാധാരണ നിലയിൽ നിന്നും തടി കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു.

സാധാരണ മനുസ്യർ ഒക്കെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ തടി കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ മടിയന്മാർ ആയി കണ്ടു വരാറുള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൃഗങ്ങൾ തടി കൂടിയ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. അതും കാട്ടിലെ തന്നെ വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ മുതല ഉള്പടെ ഉള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക്. അത്തരത്തിൽ തടിയന്മാരായ കുറച്ചു മൃഗങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *