ഇത്രയും തടിയന്മാരായ മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണില്ല….!

ഇത്രയും തടിയന്മാരായ മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണില്ല….! മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല മൃഗങ്ങൾ അവർ നമ്മളെ പോലെ വയറും ചാടി താടിയും വച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ അല്ല. അവരുടെ ഭക്ഷണ ശീലാവയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ വളരെ അധികം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരു മൃഗത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് വയറു ചാടിയോ അതുപോലെ തന്നെ പൊണ്ണത്തടി വച്ചോ ഒന്നും കാണുവാൻ ഇത് വരെ സാധിച്ചു കാണില്ല. എന്നാൽ വളരെ അധികം വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും വയറൊക്കെ ചാടി തടിച്ചു വീർത്ത കുറച്ചു വന്യ മൃഗങ്ങൾ…

കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അധികം അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതെ, അതിൽ വളരെ അധിയ്ക്ക് കോമഡി ആയി തോന്നിയത് കുരങ്ങന്റെ വെയറാണ്. കുരങ്ങന്മാർ ഏകദേശം മനുഷ്യനോട് സാമ്യം ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു മൃഗം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വയറു ചാടിയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണുമ്പോൾ ചിരി വന്നു പോകും. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ചു മൃഗങ്ങൾ അതും സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ള മൃഗങ്ങൾ ആണ് എങ്കിലും തടിച്ചു കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങൾ. അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *