മീൻ പിടിക്കാൻ നോക്കിയ നായക്ക് കിട്ടിയ പണി കണ്ടോ.. (വീഡിയോ)

നമ്മൾ മാസന്ധ്യാരെ പോലെ തന്നെ മത്സ്യവും മാംസവും കഴിക്കാൻ വളരെ അധികം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് നായകളും, പൂച്ചകളും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മീൻ എപ്പോ കിട്ടിയാലും വളരെ അധികം ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കാനായി ശ്രമിക്കും..

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ കുളത്തിൽ നിന്നും മീൻ പിടിക്കാൻ നോക്കിയ ഈ നായ കുട്ടിക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.. കുളത്തിലേക്ക് തല നീട്ടിയതേ ഉള്ളു.. പിനീട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു.. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു…. നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ട വീഡിയോ…

Dogs and cats are as fond of eating fish and meat as we are in the twilight. So whenever you get fish, you try to eat it very willingly. But here’s this dog who tried to fish out of the pond and see what happened to the boy. He just stretched his head into the pond. What happened to Pinit was shocking to everyone. Watch the video. Video watched by millions of people in seconds…

Leave a Reply

Your email address will not be published.