സി സി ടി വി ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…..!

ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…..! ഇവിടെ ഓരോ വീടിന്റെയും സി സി ടി വി കാമറ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ശരിക്കും ഞെട്ടിപോകുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു. പ്രേതങ്ങളും ദുരാത്മാക്കളും ഒന്നും റിയൽ അല്ല അതെല്ലാം സിനിമ ട്രിക്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സമയത് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കുക ആണ്. അതും ഒരു നായയുടെ മുന്നിൽ ഒരു പൈശാചിക രൂപത്തെ കണ്ട കാഴ്ച. പണ്ട് കാത്ത് ഉള്ളവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദുരാത്മാക്കളെ എല്ലാം നേരിട്ട് കാണാനും അതിനൊക്കെ തിരിച്ചു അറിയുന്നതിനും എല്ലാം

ഒരു കഴിവ് മനുഷ്യരേക്കാൾ ഒക്കെ കൂടുതൽ ആയും പല തരത്തിൽ ഉള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം എന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നായകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തുറസായ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കി നിർത്താതെ കുറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ദുരാത്മാക്കളെയും പ്രേതങ്ങളെ ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല അവ അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്ന സി സി ടി വി ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *