മഞ്ഞവരയന്റെ അടുത്തേക്ക് വളർത്തുനായ ചെന്നപ്പോൾ….!

മഞ്ഞവരയന്റെ അടുത്തേക്ക് വളർത്തുനായ ചെന്നപ്പോൾ….! മഞ്ഞവരായാൻ അഥവാ വെള്ളികെട്ടൻ, വളരെ അധികം അപകടകാരിയും വിഷം ഒരുപാടുള്ള ഒരു പാമ്പ് തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പാമ്പ് വീട്ടു മുറ്റത്തെക്ക് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു അവിടെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയിരുന്ന നായ ആ വെള്ളിക്കെട്ടനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. വെള്ളികെട്ടാൻ പലപ്പോഴും ആയി ജനവാസം ഉള്ള മേഖലയിൽ കണ്ടു വരാറുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുക ഉള്ളു. സാധാരണ അങ്ങനെ കാണുന്ന വെള്ളികെട്ടന്റെ ശരീരത്തിലെ നിറം ചാര നിറത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കും.

എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വെള്ളി കേട്ടന്റെ ശരീരത്തിലെ നിറം മഞ്ഞ കളറും കറുപ്പ് കളറോട് കൂടിയ ഒരു വട്ടവും ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള മഞ്ഞ വരയൻ വെള്ളി കേട്ടനെ പൊതുവെ ജനവാസമേഖലയിൽ കാണുക എന്നത് വളരെ അധികം വിരളമായ സംഭവം തന്നെ ആണ്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ ഒരു വീട്ടു മുറ്റത്തു വന്നു പെട്ട അപകടാരിയായ മഞ്ഞവരായാൻ വെള്ളികെട്ടനെ പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *