ഇവർ വാഹനങ്ങൾക്കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ…!

ഇവർ വാഹനങ്ങൾക്കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ…! വാഹനങ്ങൾ റോഡുകളിൽ ഓടിക്കുന്നതിനു ഉപരി അതും വച്ച് കൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങളെ വച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് വളരെ അധികം അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രകടനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കുറച്ചാളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ റോഡിൽ വച്ച് കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ പോലീസ് വന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതിന്റെ കാഴ്ചകളും ഇതിൽ ഉൾപെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കാറുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ വളരെ അധികം പേടി പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതും സ്വന്തം വാഹനം ഒരു കളിപ്പാട്ടം ആയി കണ്ടു കൊണ്ട് അവർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ അധികം വ്യത്യസ്തവും ചിലപ്പോൾ പ്രാന്ത് ആണ് എന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോകുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *