മൃഗശാലയിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ…!

മൃഗശാലയിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ…! കട്ടിൽ വസിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്കയാ മൃഗങ്ങളെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് മൃഗശാലകൾ. അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയും വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതും കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഭീകരൻ മാർ ആയ പുലിയെ ആയാലും, സിംഹത്തെ ആയാലും, കടുവയെ ആയാലും ശെരി. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടം ആണ് ഓരോ മൃഗശാലയും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗശാല സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ജില്ലാ എന്നുപറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ആണ്. അത്തരത്തിൽ ലോൿത്തിന്റെ പല മുക്കിലും മൂലയിലുമായി ഒട്ടനവധി മൃഗശാലകൾ നിങ്ങളക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും.

ചില മൃഗൽസാലകളുടെ പ്രിത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മൃഗളുടെ അടുത്ത് പോയി ഇടപെഴകാവുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളവ ആണ്. അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യനോട് ഇടപെഴകുന്നതിനു വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാറും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾ ഒന്നും വലിയ രീതിയിൽ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മൃഗശാലയിൽ മനുഷ്യർ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മൃഗവും പെരുമാറുന്നത് കണ്ടാൽ ഞെട്ടും. അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *