കാളയും ആടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ (വീഡിയോ)

മൃഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളതും, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് എത്തിയിട്ടുള്ളതും എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വിഡിയോകൾ ആണ്.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ കാളയും ആടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. കാളയുടെ ശരാശരി വലിപ്പം അറിയാത്തവരായി ആരുംതന്നെ ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ആടിന്റേയും, അതുപോലെ തന്നെ ഇരു ജീവികളുടെയും ശക്തിയും. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

We have often seen animal disputes on social media. We have seen most of the tamilnadu and trending on social media are all such videos. But here the bull and the sheep meet. There is no one who knows the average size of the bull, as well as the strength of the sheep, as well as the strength of both creatures. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.