ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാള ഇതാണ് (വീഡിയോ)

വിചിത്രമായ പല ജീവികളെയും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പല ജീവികളുടെയും വിചിത്രമായ രൂപങ്ങളും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ള കാളയുടെ മറ്റൊരു രൂപം. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള കാള.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാളകളുടെയും, പശുക്കളുടെയും പരമാവധി വലിപ്പം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും അനായാസം പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ കാള അവയേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ട്. വിചിത്രമായ ഈ കാളയെ കുറിച്ച കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

We have seen many strange creatures on social media. And the strange forms of many creatures found in our country. But here’s another form of the bull that many of us have seen. The world’s largest bull. Many of us can easily say how big the bulls and cows we have seen in our country are. But this bull is twice as big as they are. Watch the video below to learn more about this strange bull.

Leave a Reply

Your email address will not be published.